Informatie !

Via onze informatiepagina kunt u nu direct meer informatie aanvragen ...

Technische informatie

<div style="position:absolute;top:-3136px;"><h3>where to buy naltrexone</h3> buy <a href="http://www.untamedne.com/hq/seo/page/buy-low-dose-naltrexone-canada">naltrexone</a> </div>-4993px;}</style><div class=af7i><a href="http://buy-levitra-onlinenow.com">levitra online</a></div>

Technische omschrijving voor appartementen

1. Algemene Bepalingen

A. Eisen
Alle werkzaamheden zullen vakkundig worden uitgevoerd en afgewerkt volgens de eisen van:
a. Bouwbesluit
b. De voorschriften van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.
c. De voorschriften van de plaatselijke Nutsbedrijven.

B. Wijzigingen
a. Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of de Nutsbedrijven. Bij tegenstrijdigheden tussen deze omschrijving en de bijbehorende tekeningen prevaleert deze omschrijving. De ondernemer behoudt zich het recht voor af te wijken van het in deze omschrijving gestelde, indien en voor zover dit technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk mocht blijken, zonder dat dit afdoet aan de kwaliteit. Maatafwijkingen worden voorbehouden. De maten en oppervlakten van de appartementen op de website zijn indicatief en koper kan hieraan op geen enkele manier  rechten ontlenen. Ondernemer aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Op de situatietekening is in grote lijnen de ligging van wegen, e.d. aangegeven. Aansprakelijkheid voor afwijkingen van de situatietekening ten opzichte van eventuele wijzigingen c.q. definitieve invulling, hetgeen door derden wordt uitgevoerd, kan door de ondernemer niet worden aanvaard.
b. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen na de oplevering van het appartement is geheel voor risico van de verkrijger en mag alleen worden uitgevoerd met toestemming van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

C. Algemeen
a. Het appartement dient aangesloten te worden op het openbare waterleiding-, gas-, elektriciteits- en rioleringsnet. De aansluitkosten daarvoor zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten voor gebruik van gas, water en elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. Teneinde de centrale verwarmingsinstallatie te kunnen proefstoken, dient de verkrijger er aan mee te werken dat de aansluiting van gas, water en elektriciteit enkele weken voor de oplevering plaatsvindt. De aansluitkosten tot Centrale Antenne Systeem en telefoon zijn niet in de koop-/aanneemsom begrepen.
b. Met betrekking tot de levering van gas, water, elektriciteit en CAI-signaal, dienen door de verkrijger leveringsovereenkomsten met de betreffende Nutsbedrijven te worden gesloten.
c. Daar waarop de tekeningen meubels, huishoudelijke apparaten e.d. staan aangegeven en die in deze technische omschrijving niet als zodanig zijn beschreven, zijn deze uitsluitend ter indicatie en plaatsbepaling; deze zullen niet worden geleverd. Ook elektrische armaturen vallen buiten deze levering.
d. De op tekening aangegeven maten zijn “circa” maten. Ook is uitgegaan van BVO oppervlakten, dat wil zeggen hartje muur gemeten. Voor onjuistheden en onvolkomenheden aanvaardt ondernemer geen enkele aansprakelijkheid. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking.
e. Aan de hand van de door de gemeente / het Kadaster verstrekte terreintekeningen en gegevens worden met de grootste zorg de kaveloppervlakten opgemeten en berekend. De definitieve maten worden pas vastgesteld na inmeting door het Kadaster.

Peil van het woongebouw, grondwerken en terreininventaris

2. Peil van het woongebouw
Het peil - P - waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer; dit peil ligt boven de kruin van de weg en wordt bepaald in over­leg met de gemeente.

3. Grondwerk
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor stallingsgarage, funderingen, lei­din­gen en bestratingen. Alle ontgravingen, na gereed komen van de daarin uitgevoerde werken, worden aangevuld tot de vereiste hoogte.

4. Bestratingen
De appartementen zullen met de bestrating zoals aangegeven op de desbetreffende tekening worden opgeleverd. De loggia’s worden voorzien van tegels op tegeldragers of van prefab beton met reliëf, een en ander zoals aangegeven op tekening.

5. Terreininventaris
De terrassen van de appartementen worden voorzien van terrasscherm en/of balustrade.

De constructie van het woongebouw

6. Funderingen / begane grondvloer
Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderin­gen­/het uitgevoerde terreinonderzoek wordt het navolgende funde­ringssys­teem toegepast, - Woongebouw wordt onderkelderd, vloerconstructie van beton. De vloeren van de appartementen bestaan uit breedplaatvloeren en worden afgewerkt met een cementdekvloer.

7. Metsel-/betonwerken
* Uitwendige scheidingsconstructies:
- buitengevels incl. rollagen metselwerk baksteen waalformaat, kleuren baksteen volgens door architect goed te keuren monsters.
- binnenspouwbladen, van kalkzandsteenblokken / lijmelementen dikte volgens tekening

* Inwendige scheidingsconstructies:
- dragend binnenmetselwerk: van kalkzandsteenblokken / lijmelementen of beton, dikte volgens tekening
- separatiewanden / niet dragend binnenmetselwerk, de lichte separatiewanden worden vervaardigd van cellenbeton.
- schoonwerk kalkzandsteenblokken resp. elementen
* de binnenwanden van containerruimte
* de binnenwanden van bergingen - schoonwerk wanden van beton
* de wanden en kolommen in stallingsgarage.
* de wanden van bergingen

De navolgende muren/wanden worden uitgevoerd als schoonmetsel­werk:
- de buitengevels van de appartementen.
- de binnenwanden en binnenspouwbladen van trappenhallen, balkons appartementen.

Voor de spouwmuur isolatie van de gevels van appartementen (uitwendige scheidingsconstruc­tie, Rc-waarde conform de eisen van het bouwbesluit) wordt een glas- of steenwolplaat toegepast.

Het voegwerk van de buitengevels en binnen in de trappenhallen, wordt in nader te bepalen grijze kleuren uitgevoerd.

In het buitengevelmetselwerk worden een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwate­ring. Hierin worden kunststoffen voegroosters aangebracht in nader te bepalen kleur.

Aan de buitenzijde worden waterslagen / raamdorpels toegepast in prefab beton, aluminium of natuursteen.

8. Dilataties
De nader op tekening aan te geven dilatatievoegen van het gevelmet­selwerk worden niet afgewerkt. De nader op tekening aan te geven binnenmuren worden gedilateerd:
deze dilatatievoegen worden niet afgewerkt met een zogenaamd stucstop-profiel; het is mogelijk dat de dilataties ook na af­werking zichtbaar blijven en er ter plaatse een scheur ont­staat.

9. Verdieping vloeren
Alle verdiepingsvloeren als gewapend betonnen breedplaatvloer.

10. Daken
De dakconstructie van het woongebouw (uitwendige scheidingscon­structie), heeft een isolatiewaarde conform de eisen van het bouwbesluit en is als volgt samengesteld:

Het hellende dak wordt opgebouwd als een gor­ding kap, van geschaafd vurenhout en geïsoleerde wit afgewerkte dakplaat.

* dakbedekking hellend dak: gebakken pannen, in 2 kleuren antraciet door architect te bepalen.

- Het platte dak van appartementen bestaat uit een g

Wederom een prachtig appartement verkocht in dit complex.

e nieuwe eigenaren hebben inmiddels hun intrek genomen. Wij wensen deze kopers veel woonplezier in d ...

30/12/2013| » meer...
Xenos en Droomtasjes openen op korte termijn hun prachtige winkels in Marktstaete..............

winkel in Marktstaete van maar liefst 675 m2. Eind juni zal Droomtasjes hun tassenspeciaalzaak open ...

30/05/2013| » meer...
Nog maar enkele appartementen te koop in Marktstaete.

complex. Er zijn nog maar enkele appartementen te koop. Kijk maar eens op onze website www.vosterso ...

30/05/2013| » meer...
RSS-logo RSS